Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1. van dijk // mahieu advocaten, hierna ook te noemen: 'de maatschap', is een maatschap van advocaten die bestaat uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Een lijst van maten wordt op verzoek toegezonden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van van dijk // mahieu advocaten aan de maatschap, aan de maten van de maatschap of aan de werknemers van de maatschap, verstrekken.

Opdrachten

3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door van dijk // mahieu advocaten.

4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5. van dijk // mahieu advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden, de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, behoudens voor zover het een in te schakelen procesadvocaat bij een andere rechtbank betreft en deurwaardersbijstand, zoveel mogelijk tevoren met de opdrachtgever overleggen. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, uitgezonderd de hiervoor bedoelde procesadvocaat en deurwaardersbijstand.

6. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens de maatschap van van dijk // mahieu advocaten, dan wel één van de maten van de maatschap, dan wel hun bestuurders of de werknemers van de maatschap, ter zake van door hen verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Honorarium en verschotten

7. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan van dijk // mahieu advocaten honorarium, vermeerderd met BTW, verschuldigd. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, uittreksels uit openbare registers en dergelijke. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Ten aanzien van het honorarium is van dijk // mahieu advocaten gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

Declareren, betaling

8. De maatschap is gerechtigd maandelijks de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden en de verschuldigde verschotten aan de opdrachtgever te declareren. De vervaltermijn van elke declaratie is 10 dagen na declaratiedatum. Betaling van declaraties dient plaats te vinden zonder aftrek, korting of schuldverrekening. Indien de opdrachtgever een declaratie niet binnen de vervaltermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij, onverminderd verdere rechten van de maatschap, ingaande de 11e dag de wettelijke vertragingsrente verschuldigd op grond van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. In geval van niet tijdige betaling van een declaratie, komen alle door de maatschap gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten  voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag.

Aansprakelijkheid

9. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door de maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat de maatschap in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook en krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(-en) geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium.

Archivering

10. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende ten minste (5) vijf jaren na het einde van de zaak bewaard, waarna het van dijk // mahieu advocaten vrij staat het dossier te vernietigen. Het dossier staat ter beschikking van de cliënt gedurende de bewaringstermijn van van dijk // mahieu advocaten, tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door van dijk // mahieu advocaten teneinde het dossier uit het archief te lichten.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en van dijk // mahieu advocaten is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

12. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten van van dijk // mahieu advocaten, alsmede van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn.