Klachtenregeling

Ontevreden

Ontevreden over de dienstverlening van van dijk // mahieu advocaten?
Het kantoor zal er alles aan doen om de opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat een cliënt ontevreden is over een bepaald aspect van de dienstverlening dan wel de hoogte van een declaratie.

Interne klachtenregeling

Wanneer een cliënt ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie van van dijk // mahieu advocaten, kan daarover worden geklaagd. Van toepassing is de Kantoorklachtenregeling van het kantoor. Deze regeling is ook van toepassing op de aan het kantoor zelfstandig werkende advocaten. De regeling wordt bij de opdrachtbevestiging aan de client verstrekt.

Indien een cliënt ontevreden is kan hij of zij contact opnemen met mr. P.H. Mahieu, die is aangewezen als klachtenfunctionaris.

Geschillencommissie Advocatuur

van dijk // mahieu advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag.

De klacht kan tot uiterlijk 12 maanden na afwijzing of het uitblijven van elke reactie van van dijk // mahieu advocaten worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur.
De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.
Indien de klager meent dat recht op schadevergoeding bestaat, is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000.

van dijk // mahieu advocaten kan aan de Commissie onbetaalde declaraties ter begroting voorleggen.

De Geschillencommissie behandelt zaken volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie.
Tegen de uitspraak van de Commissie is geen hoger beroep mogelijk.

Het wettelijk geregelde toezicht en tuchtrecht waarborgt een correct beroepsmatig handelen van advocaten. De aard van de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur is een andere. Deze is bedoeld voor het beslechten van meningsverschillen over de kwaliteit van de dienstverlening en/of financiële aspecten daarvan, en laat die wettelijke waarborgen dus onverlet.

Contactgegevens voor klachten

van Dijk Mahieu Advocaten
Postbus 85715
2508 CK Den Haag
tel. 070 311 50 00
e-mail: info@vdm-advocaten.nl

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur

Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
tel. 070 310 53 10