Disclaimer

Inhoud

Hoewel van dijk // mahieu advocaten ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) juist is. van dijk // mahieu advocaten kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan van dijk // mahieu advocaten. Behoudens de in de wet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van van dijk // mahieu advocaten.

Koppeling naar websites van derden

Koppelingen naar websites en bronnen van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak, opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren niet dat van dijk // mahieu advocaten de gelinkte websites en bronnen goedkeurt of onderschrijft. Aangezien deze bronnen door derden worden bijgehouden draagt van dijk // mahieu advocaten niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie.